สถานที่จัดงาน
การสัมมนา “Learning in the Digital Era”
วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 เวลา 8.00-17.00 น.
ห้องเวิลด์บอลรูม บีซี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
99 Ratchadamri Road, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
Tel: +66 (0) 2655 5555
Fax: +66 (0) 2655 7555
Email: cgcw@chr.co.th
การสัมมนา “การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล”
วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 เวลา 12.30-17.00 น.
ศูนย์การเรียนรู้อเนกประสงค์ อุทยานการเรียนรู้ ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
เลขที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02 257 4300 โทรสาร 02 257 4332