ผู้บรรยาย
วิเชียร ไชยบัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์
          ​วิเชียร ไชยบัง ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ คือครูผู้บุกเบิกการศึกษาแนวใหม่มาตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้งโรงเรียน ปี 2546 มีเป้าหมายเพื่อให้เด็กได้เติบโตอยู่บนความพอดี มีความพอใจในชีวิต และมีความสุข โดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับแนวทางทางจิตวิญญาณ โรงเรียนแห่งนี้ไม่มีแบบเรียน แต่ใช้แนวคิด Problem Based Learning ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาปัญญาจากการเข้าใจโลกและประสบการณ์ ต่อยอดด้วยการสอนทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหม่ ปัจจุบันโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา หรือ “โรงเรียนนอกกะลา” ได้เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนในชุมชนซึ่งส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่ยากจน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพไม่ด้อยไปกว่าโรงเรียนในเมือง พร้อมที่จะก้าวสู่สังคมสมัยใหม่บนรากฐานแห่งความพอเพียงของสังคมท้องถิ่น
          ​ครูวิเชียรสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท การวิจัยการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการยกย่องจาก มูลนิธิอโชก้า ในฐานะผู้ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสังคม ได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูต้นแบบบูรณาการจากโครงการวาระประเทศไทย: จุดไฟสร้างสรรค์ พลังสู่การเปลี่ยนแปลง หลายปีที่ผ่านมาโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนากลายเป็นแหล่งศึกษาดูงานที่สำคัญให้กับบุคลากรทางการศึกษา และครูวิเชียรได้เป็นวิทยากรสำคัญของหลายโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการฝึกอบรมแก่ครูจบใหม่ก่อนเข้าทำงานในโรงเรียนของรัฐบาล ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำโดยกระทรวงศึกษาธิการ