ผู้บรรยาย
ซูไรยา อาแด
ครูโรงเรียนบ้านคอลอตันหยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
          ​ครูซูไรยา อาแด สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เมื่อได้บรรจุที่โรงเรียนโรงเรียนบ้านคอลอตันหยง ในชุมชนขนาดเล็กที่ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ยากจน เธอพบว่าเด็กจำนวนมากไม่ได้รับประทานอาหารเช้ามาโรงเรียน จึงได้ริเริ่มโครงการ “ร้านน้ำชาโรงเรียน เปิดโลกการเรียนรู้เพื่อเด็กไทย” สนับสนุนโดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ให้เป็นโครงการต้นแบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ส่งเสริมทักษะชีวิตด้านการประกอบอาชีพ
          ​ร้านน้ำชา “คอลอแต” ได้กลายเป็นหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ 8 กลุ่มสาระวิชาการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นกิจกรรมฝึกอาชีพการทำอาหารและขนมพื้นบ้านแก่นักเรียนและชุมชน เช่น ข้าวยำ ชาชัก ข้าวเหนียวปิ้ง และให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการร้านน้ำชา ฝึกฝนให้เด็กรู้จักคิดอย่างเป็นระบบ วางแผน ทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ และกล้าแสดงออก ซึ่งเป็นพื้นฐานทักษะและความรู้ที่สำคัญเมื่อเด็กๆ เติบโตขึ้นและก้าวสู่โลกการประกอบอาชีพ บางโอกาสครูได้พาเด็กๆ ไปออกร้านตามงานต่างๆ เพื่อให้มีประสบการณ์ในการพบปะคนหมู่มาก ผลพลอยได้ของร้านน้ำชาโรงเรียนคือ เด็กๆ ได้มีอาหารเช้าที่ถูกสุขลักษณะไว้รับประทาน มีรายได้เล็กๆ น้อยๆ เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน และมีความกระตือรือร้นอยากมาโรงเรียน