ผู้บรรยาย
วรสรวง ดวงจินดา
ผู้อำนวยการสำนักจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
          ​อาจารย์วรสรวง ดวงจินดา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจาก Queensland University of Technology (QUT) และด้านการจัดการเทคโนโลยีจาก Griffith University (GU) ประเทศออสเตรเลีย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
          ​อาจารย์วรสรวง มีความสนใจและความเชี่ยวชาญในด้านเครื่องมือสื่อสาร และนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนออนไลน์ การสร้างรายวิชาในระบบ Moodle การเรียนรู้และการสื่อสารผ่าน Social Media และ Social Network ต่างๆ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมหาชน (MOOCs – Massive Open Online Courses)
          นอกจากงานด้านการสอนในมหาวิทยาลัย อาจารย์วรสรวง ดวงจินดา ยังเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับนวัตกรรมการเรียนรู้สมัยใหม่ เป็นอาจารย์หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอีเลิร์นนิง มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ส่วนระดับเวทีนานาชาติ ดำรงตำแหน่งผู้ประสานงาน APEC Learning Community Builders (ALCoB) ประเทศไทย