ผู้บรรยาย
วิริยะ ฤๅชัยพาณิชย์
ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ eduzones.com
          ​อาจารย์วิริยะ ฤๅชัยพาณิชย์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก Robert Morris University สหรัฐอเมริกา เป็นผู้ก่อตั้ง eduzones.com เว็บไซต์การศึกษาที่ได้รับความนิยมอันดับหนึ่งของไทย ซึ่งเป็นศูนย์รวมเรื่องราวน่ารู้และมีบทบาทในการแนะแนวทางการศึกษาให้กับเยาวชนวัยเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างโปรแกรมทางการศึกษาให้เด็กได้สำรวจความถนัด สาขาวิชา หรืออาชีพที่ตนสนใจ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น เว็บไซต์นี้ได้รับรางวัลชนะเลิศ The Nation Thailand Web 2000 สาขาการศึกษาและบริการสังคม
          ​นอกจากนี้ อาจารย์วิริยะยังได้วิจัยและออกแบบหลักสูตรห้องเรียนอนาคต ที่มุ่งเน้นการสร้างทักษะที่สำคัญสำหรับศตวรรษที่ 21 ทั้งทักษะการคิดวิเคราะห์ การแสวงหาความรู้ การสื่อสาร และความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจและวิสัยทัศน์ให้กับผู้เรียน
          อาจารย์วิริยะเป็นผู้ที่มีความสนใจในการศึกษาตามแนวทาง Creativity - based Learning และได้เผยแพร่แนวคิดดังกล่าวหลากหลายช่องทาง ทั้งการบรรยายในฐานะวิทยากร สื่อสารผ่านงานเขียน สื่อออนไลน์ รวมทั้งรายการวิทยุและโทรทัศน์ นอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่งคณะกรรมการการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ คณะทำงานพิจารณากำหนดหลักสูตร/สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคน ในโครงการ กรอ. สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ)