ผู้บรรยาย
วรากรณ์ สามโกเศศ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

          ในช่วงเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นับว่าเป็นบุคคลที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในประเทศไทย จากการเป็นนักวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่นำเสนอความคิดเห็นในประเด็นเศรษฐกิจที่สำคัญ และดำรงตำแหน่งทางการเมืองระดับสูง นั่นคือ ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
          ดร.วรากรณ์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านเศรษฐศาสตร์จาก The University of Western Australia ประเทศออสเตรเลีย ปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคนซัส สหรัฐอเมริกา และยังได้รับปริญญาบัตรจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 37 เมื่อปี พ.ศ. 2537 ด้วย
          ท่านเคยดำรงตำแหน่งผู้บริการระดับสูงในองค์กรต่างๆ มากมาย อาทิ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เลขาธิการสมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และประธานกรรมการนโยบายศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและประชาชน (ศงป.) เป็นต้น
          ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ยังมีผลงานเขียนที่เป็นที่รู้จักกันดี โดยมีผลงานเขียนประจำที่หนังสือพิมพ์มติชนรายวันและมติชนสุดสัปดาห์ โดยใช้นามปากกาว่า " วีรกร ตรีเศศ " และนิตยสาร เช่น เปรียว แพรว โลกสีเขียว เป็นต้น รวมทั้งยังมีผลงานเป็นหนังสืออีกจำนวนมาก