TK park  : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (Thailand Knowledge Park)
        ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2547 ตามประกาศคณะกรรมการบริหารสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ที่ 4/2547 เรื่อง การจัดตั้งและการจัดการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ซึ่งเป็นหน่วยงานเฉพาะด้านภายในโดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์แหล่งการเรียนรู้ เพื่ออนาคต โดยเน้นการปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และการแสวงหาความรู้ในบรรยากาศการเรียนรู้ที่ทันสมัยรวมทั้งให้มีการเชื่อมโยง เครือข่ายกระจายความรู้ และเป็นศูนย์ข้อมูลสาธารณะที่ง่ายในการเข้าถึง และสะดวกในการใช้เพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ตลอดชีวิต

TK park : ร่วมสร้างสรรค์ประเทศไทยให้ก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
        ด้วยวิทัยทัศน์ที่ชัดเจนในการสร้างสรรค์สังคมไทยให้ก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้จึงมีเป้าหมายและพันธกิจ ที่ชัดเจนในการทำงานเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ ปลูกฝังทัศนคติและนิสัยรักการอ่าน การคิด และการแสวงหาความรู้ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเสริมสร้างความรู้ พัฒนาความคิด และบูรณาการภูมิปัญญา ผ่านกระบวนการส่งเสริมการรักการอ่าน การแสวงหาความรู้ และการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ตามแนวทางที่สอดคล้องกับขนบประเพณี และวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ ตลอดจนจุดประกายให้กับทุกภาคส่วนในประเทศเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมไทย ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนเพื่อให้นิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้หยั่งรากลึกอยู่ในสังคมไทยอย่างยั่งยืนแท้จริงต่อไป

TK park : ร่วมขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่สังคมไทย
        TK park : อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบ
        เราเชื่อว่าห้องสมุดไม่ใช่เพียงเป็นสถานที่เก็บหนังสือเท่านั้น เราจึงสร้างสรรค์พื้นที่ที่เรียกว่า “อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบ” อันเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างปรากฎการณ์มหัศจรรย์ในหมู่เยาวชนและผู้ที่รักการอ่านทุกคนด้วยประสบการณ์การเรียนรู้อย่างไม่มีขีดจำกัด ของเยาวชนและคนรักการอ่านทุกคนในรูปแบบของ “ห้องสมุดมีชีวิต” ที่ประกอบไปด้วยหนังสือและสื่อครบครันที่กระตุ้นจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงกิจกรรมปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบที่ทันสมัยและโดนใจ
        TK Park อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบ ตั้งอยู่ ณ อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 มีพื้นที่บริการทั้งสิ้น 3,700 ตารางเมตร เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2548

        เว็บไซต์ดิจิทอล ทีเค (Digital TK)
        สำนักงานอุทยานการเรียนรู้สนับสนุนและพัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการพัฒนานวัตกรรม โดยจัดทำระบบข้อมูลและเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อกระจายความรู้ที่สอดคล้อง กับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ในรูปแบบอุทยานการเรียนรู้เสมือน (Digital TK ) www.tkpark.or.th  โดยเริ่มเปิดให้บริการเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคม 2549
        อุทยานการเรียนรู้เสมือน (Digital TK ) สามารถเปิดให้บริการแก่เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ รวมทั้งผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล โดยประกอบไปด้วยเนื้อหาสาระความรู้หลากหลายแขนงสำหรับเด็กและเยาวชน และประชาชนทั่วไป  นอกจากนี้ยังให้บริการยืม-คืนหนังสือออนไลน์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและหนังสือเสียงกว่า 5,000 เล่ม หนังสือเสียง บทเรียน เกมสร้างสรรค์ และสื่อการเรียนรู้ที่สามารถตอบสนองการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการได้ในทันที

        สวนสนุกแห่งความรู้: สร้างสรรค์กิจกรรมต้นแบบ
        TK park ได้ริเริ่มพัฒนากิจกรรมต้นแบบในการส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้สำหรับเยาวชนเพื่อกระตุ้นและจุดประกายให้เยาวชน ค้นพบความถนัด ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต และกิจกรรมส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการสนับสนุนและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนา ศักยภาพ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเผยแพร่ผลงานจากความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมจินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นทั้งเหตุและผล ของการเรียนรู้ ดังนั้นอุทยานการเรียนรู้ต้นแบบได้เปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนทั่วไปได้มีโอกาสแสดงผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง และมีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มีการจัดโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนของไทยมีโอกาสแสดงพลังแห่งจินตนาการ ของตนเอง เช่น โครงการทีเคแจ้งเกิด โครงการปล่อยแสง โครงการตลาดนัดความคิด โครงการรวมพลคนรักดนตรี โครงการเกมสร้างคน คนสร้างเกม เป็นต้น
        เราได้สร้างสรรค์สถานที่แห่งนี้จึงไม่ใช่เพียงแหล่งรวบรวมหนังสือเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งเชื่อมโยงความรู้รอบด้าน ทั้งหนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ดนตรี และกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อตอบสนองทุกพลังสร้างสรรค์ของเยาวชนไทย รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เชื่อมโยงเครือข่ายกระจายความรู้ ในลักษณะศูนย์รวมสื่อและข้อมูลที่สะดวกในการเข้าถึง นวัตกรรมเหล่านี้ยังเป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีความสนใจได้เข้ามาศึกษาแนวทางเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร ให้มีบทบาทสำคัญต่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเด็ก เยาวชนและชุมชนท้องถิ่นได้เรียนรู้ และแบ่งปันกิจกรรมวิชาการ
        สำนักงานอุทยานการเรียนรู้มุ่งมั่นทำงานเพื่อประโยชน์ของการส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้สาธารณะอย่างสร้างสรรค์ ผ่านทางเนื้อหาสาระ ที่เป็นองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ และมีการขยายผลเพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย
        ในช่วง 8 ปีที่ผ่านมาเราได้การสร้างสรรค์เนื้อหาสาระ การสร้างแรงบันดาลใจและถ่ายทอดองค์ความรู้การบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิต และความรู้ในด้านต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อจุดประกายความคิด อาทิ วิจัยพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์เนื้อหาสาระผ่านสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีความเป็นไทยอันทรงคุณค่ามาจัดทำเป็นสื่อการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ ที่ตรงกับความต้องการของเด็กและเยาวชน ได้แก่ ชุดนิทานและวรรณกรรมเยาวชนพื้นบ้าน ชุดเกมสร้างสรรค์ การจุดประกายและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิต และองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การอบรมและประกวดห้องสมุดมีชีวิต การอบรมบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน ตลอดจนการสัมมนาวิชาการในระดับประเทศและระหว่างประเทศ 

        เครือข่ายแห่งการเรียนรู้สู่อนาคต
        TK park สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ได้ดำเนินแผนการจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ไปทั่วประเทศ ดังนี้
         อุทยานการเรียนรู้ภูมิภาคต้นแบบ จำนวน 1 แห่ง คือ อุทยานการเรียนรู้ยะลา โดยได้ทำความร่วมมือกับเทศบาลนครยะลา เมื่อปี 2548 เพื่อส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีโอกาสทำกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และสร้างความเข้าใจ ร่วมกันอันดีระหว่างคนในชุมชน
         อุทยานการเรียนรู้ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล โดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการจัดตั้ง และพัฒนาห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นด้วยแนวคิดห้องสมุดมีชีวิต จำนวน 15 แห่ง ครอบคลุม 10 จังหวัด ได้แก่ สตูล สงขลา สมุทรสาคร ระยอง ตราด ฉะเชิงเทรา อ่างทอง ปราจีนบุรี ลำปาง และ พะเยา
         ห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียน ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยร่วมกันพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียน ปัจจุบันมีจำนวน 168 โรงเรียน ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ
         ห้องสมุดเด็กไทยคิด เป็นห้องสมุดมีชีวิตสำหรับเด็กอายุ 3 - 12 ปี พื้นที่ไม่เกิน 150 ตารางเมตร ภายในห้องสมุดเด็กไทยคิดจะตกแต่ง ด้วยบรรยากาศที่กระตุ้นและส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ หนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่คัดเลือกแล้วว่าเหมาะสมกับเด็กตามพัฒนาการแต่ละช่วงวัย ปัจจุบันห้องสมุดเด็กไทยคิดมีจำนวน 26 แห่ง